AI-generert bilde.

Selskapsinfo

Illustrasjon

Indigo IKT er et interkommunalt IKT-selskap som drifter, forvalter og utvikler løsninger for 7 kommuner i Innlandet, med en samlet befolkning på ca. 100.000 innbyggere.

Følgende kommuner er eiere av selskapet: Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue.

I tillegg til å være IT-partner for våre eierkommuner, leverer Indigo IKT tjenester til flere andre offentlige virksomheter i regionen, deriblant kinoer, vannverk, brannvesen m.m.

Omtrent 22.000 personer på over 300 fysiske lokasjoner bruker daglig Indigo IKTs løsninger, både helsepersonell, lærere, elever og administrativt ansatte. Selskapet har i overkant av 45 ansatte og har kontorer på Kjonerud kompetansesenter ved Hamar og i Kongsvinger. Indigo IKT har en samlet portefølje av tjenester som gjør selskapet til en betydelig IT-aktør i Innlandet.

Indigo IKT har ikke som formål å maksimere overskudd for sine eiere, men å levere tjenester basert på priser som sikrer en sunn økonomi i selskapet.

Representantskap

Representantskap i Indigo er et administrativt representantskap som består av kommunedirektørene fra eierkommunene. De har det øverste beslutningsansvaret i Indigo-samarbeidet. Dette organet sikrer at Indigo-samarbeidet ivaretar eierkommunenes interesser og strategiske mål.

Styret

Styret i Indigo ivaretar selskapets drift på vegne av Representantskapet og har ansvar for organisering av virksomheten. Styret skal sørger for at ressurser og innsats blir optimalt utnyttet for å oppnå samarbeidets formål.

Styret i Indigo IKT består av:

Styreleder: Gjermund Lanestedt

Nestleder: Siw-Hege Gundersen

Styremedlem: Turid Bjerkestrand

Styremedlem: Trond Nordseth (ansattrepresentant)

Protokoller

Her vil vi publisere våre protokoller for Styret og Representantskapet. Vi jobber for tiden med å etablere et malverk som gir oss universelt utformede protokoller, og oversikten inneholder foreløpig ikke alle protokollene.

Styremøter

Styremøte 10. januar 2024 – PDF (dokumentet åpnes i ny fane).

Styremøte 20. februar 2024 – PDF (dokumentet åpnes i ny fane).

Ekstraordinært styremøte 7. mars 2024 – PDF (dokumentet åpnes i ny fane).

Styremøte 13. mars 2024 – PDF (dokumentet åpnes i ny fane).

Styremøte 17. april 2024 – PDF (dokumentet åpnes i ny fane).

Styremøte 15. mai 2024 – PDF (dukumentet åpnes i ny fane).

Vår historie

I 2005 ble IT-samarbeidet HaLøSt IT etablert mellom Hamar, Løten og Stange. Samarbeidet gikk ut på at kommunene samlet all IT i et felles nettverk. Samarbeidet ble 1. januar 2006 etablert som et interkommunalt §27 selskap i henhold til kommuneloven, under navnet Hedmarken IKT.

Samarbeidet ble videre 1. januar 2011 utvidet med kommunene Kongsvinger, Grue og Nord-Odal og endret da navnet til Hedmark IKT. Sør-Odal kommune ble med i samarbeidet 1. januar 2018 etter grundig planlegging av overføringen av kommunen året foruten. Hedmark IKT bestod på det tidspunktet av syv eierkommuner sør-øst i det nye fylket Innlandet.

Formålet med utvidelsen i 2011 og 2018 var å øke i volum for å oppnå tilstrekkelig kritisk masse for å kunne tilby robuste og kostnadseffektive løsninger som til enhver tid er i takt med kommunens krav innenfor IKT, samt å videreutvikle gode og attraktive kompetansemiljøer.

For å ta ut nødvendige effekter og stordriftsfordeler av samarbeidet, fordrer det at eierkommunene i så stor grad som mulig søker å etablere standardiserte tjenester og felles IT-løsninger.

Hedmark IKT måtte over i en ny organisasjonsform innen utgangen av 2023 for å tilfredsstille endringene i den nye kommuneloven. Fra 1. januar 2023 heter vi Indigo IKT.

Kommunenes eierandeler i Indigo IKT er som følger:

  • Hamar kommune 33,21%
  • Stange kommune 21,95%
  • Løten kommune 8,01%
  • Kongsvinger kommune 18,63%
  • Grue kommune 4,72%
  • Nord-Odal kommune 5,21%
  • Sør-Odal kommune 8,28%