AI-generert bilde.

Status etablering av ny sak/arkiv løsning i Hamar, Stange og Løten  – September 2022

Anskaffelse av ny sak- og arkiv løsning for Hamar, Stange og Løten pågår for fullt. For å sikre en bredere forankring og forståelse for omfanget av prosjektet og spesielt anskaffelse av ny eByggeSak/ePlanSak løsning som vil gå som et underprosjekt pågår det nå i september en utstrakt forankring via rådmennenes ledergrupper, Porteføljeråd og Sektorforum for samfunn.

Prosjektet har i anledning sak- og arkiv anskaffelsen jobbet aktivt med LUP (Leverandørutviklingsprogrammet), KS (Kommunenes sentralforbund), Arkivverket og DIBK (Direktoratet for Byggkvalitet) samt DIGI-Innland.

Det er gjennomført dialogmøter med leverandørene og på bakgrunn av dette har prosjektet i samråd med styringsgruppen kommet frem til et anbefalt konsept som det nå jobbes aktivt med videre.

Et viktig moment i den pågående prosessen er at Arkivverket har besluttet å ikke videreutvikle NOARK-standarden. Dette gjør at flere aktører har meldt sin interesse og mange av disse deltok på leverandørkonferansen og flere stilte opp i 1-1 møter i etterkant.

Prosjektet er nå i gang med behovs- og kravspesifikasjonen og er i rute i forhold til oppdatert tidslinje.

Anskaffelse av eByggeSak/ePlanSak vil gå som et underprosjekt og parallelt med hovedprosjektet. En slik anskaffelse vil være av interesse for alle 7 kommunene i samarbeidet og prosjektet har nå fått tildelt ressurser fra alle 7 kommunene til denne prosjektgruppen som nå skal i gang med arbeidet.