AI-generert bilde.

Prosjekt

M365 – Digital suksess

Status: Pågående

Eierskap: Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Stange, Sør-Odal

Prosjektleder: Ekstern: Bjørn Erik Sandnes (SKILL AS) Intern: Kari Janne Pedersen

Prosjektbeskrivelse

M365 er en kompleks plattform der kommunenes ansatte benytter ulike tjenester og på forskjellige måter. M365 er blitt en kontinuerlig ekspanderende «verktøykasse» av løsninger som også understøtter flere av kommunenes fagprogrammer og apper.

Områdene prosjektet skal fokusere på er knyttet til helt nærliggende og aktuelle behov rundt fillagring, sikkerhet, kommunikasjon og samhandling.

Mål og oppdrag

Formålet med prosjektet er å etablere et felles rammeverk for forvaltning av M365, gjennomgå lisenser og innholdet i dagens verktøy, samt optimalisere bruken av appene/funksjonene og redusere sikkerhetsutfordringene for ansatte i Indigo IKT- samarbeidet.

Det er et ønske at samarbeidet skal kunne utnytte og ta ut potensialet i nåværende lisensløsninger mest mulig optimalt, samtidig som det fokuseres på retningslinjer for fillagring, sikkerhet, kommunikasjon og samhandling.

Den innledende fasen vil handle om å avgrense og systematisere prosjektets innhold, samt å finne frem til en best mulig fremgangsmåte for gjennomføring av prosjektet. Det er viktig å holde fokus på sikkerhet og på å redusere sikkerhetsutfordringene de ansatte har ved å bruke systemet. Det legges til grunn at nye og bedre arbeidsmetoder vil være med på å skape bedre kontroll, og at sikkerheten dermed vil bli bedre ivaretatt. Økt kompetanse blant ansatte vil være et virkemiddel for å optimalisere bruken, og behovet for kompetanseheving vil derfor bli en viktig del av prosjektets oppgaver.

Tidslinje