AI-generert bilde.

Hedmark IKT blir Indigo IKT

I forbindelse med ny kommunelov er det ikke lenger mulig å være et §27 selskap. Eierkommunene har derfor gjennomført en lengre prosess for å velge ny selskapsform for Hedmark IKT. Valget falt på «Interkommunalt selskap med administrativt representantskap». Denne prosessen har medført mange endringer, både på innsiden og utsiden. Kommunene har vedtatt ny selskapsavtale, samarbeidsavtale, strategisk plattform og ny organisering av IKT-samarbeidet. Da det var duket for så store endringer valgte styret samtidig å bytte til nytt navn, logo og profil. Nytt navn er Indigo IKT IKS. Gjennom nytt navn og profil ønsker kommunedirektørene å markere inngangen til en ny epoke for samarbeidet, med utvidet samarbeid knyttet til utvikling, innovasjon og digitalisering. 

I denne artikkelen vil du kunne lese mer om disse endringene, og hvordan dette påvirker deg i din arbeidshverdag.  

Samarbeidsavtale 

Digitalisering av det offentlige tjenestetilbudet vil kreve store investeringer fremover. Dette vil igjen kreve kompetanse, ressurstilgang, fokus og økonomiske muskler, ressurser som få kommuner innehar alene, og enda færre klarer å tiltrekke seg og beholde over tid. 

En betydelig del av investeringene som kommer med økt digitalisering, er kostnader som er uavhengig av størrelsen på kommunen. Det er med andre ord krevende å være liten i en digital verden. Anbefaling fra nasjonalt hold er også entydig mot kommune-Norge: Dere må samarbeide om IT og digitalisering for å kunne løse behovene dere har på disse områdene. 

Et tettere samarbeid rundt digitalisering vil øke kvaliteten på tjenestene, øke sikkerheten og redusere kostnadene pr. kommune, sammenlignet med om den enkelte kommune velger å gjøre jobben alene. 

Kommunedirektørene i IKT-samarbeidet mener at en sterk konsolidering gir den beste balansen mellom målene med samarbeidet. Ved å videreutvikle Indigo IKT som et kraft- og kompetansesenter for IT drift, forvaltning, utvikling og digitalisering, vil kommunene sammen kunne møte disse utfordringene på en bedre måte.  

Dette innebærer at IKT-samarbeidet som helhet blir viktigere for deltagerne. Og Indigo IKT som eiernes felles IT-selskap må ta en større rolle for å tilby tjenester, kompetanse og kapasitet innenfor så godt som hele spekteret av IT-relaterte behov. Dette vil gi størst besparelser og gevinster, samtidig som hver kommune vil få tilgang på mer utviklings- og digitaliseringskompetanse enn hva som er realistisk hver for seg. Det forutsetter at kommunene tar ut verdiene som ligger i fellesskapet gjennom å gradvis samle mer kapasitet og kompetanse i fellesskapet i stedet for gjennom kommunespesifikke roller. 

Økt samarbeid innebærer også at kommunene i IKT-samarbeidet skal samarbeide mer når det gjelder videreutvikling av eksisterende systemer og ved anskaffelse av nye systemer. Dette er en forutsetning for å lykkes med å digitalisere kommunenes innbyggertjenester. 

Det er utarbeidet en ny Samarbeidsavtale som gjenspeiler dette. Samarbeid forplikter, men sammen er vi sterke! 

Organisering 

I forbindelse med overgang til ny selskapsform vil organisasjonsmodellen endre seg. Det er også gjort endringer i organisasjonsmodellen for å speile kommunenes behov på en bedre måte og er  i henhold til den nye samarbeidsavtalen.   

Den nye organiseringen vil ha en styringsmodell som inneholder et administrativt representantskap, et styre og en daglig leder. Deretter følger en samhandlingsmodell for Indigo-samarbeidet, hvor de viktigste organene vil være et porteføljeråd, et forum for felles IT og sikkerhet, og fire sektorforum innen henholdsvis oppvekst, helse, samfunn og HR/økonomi.   

Profil 

Vår nye grafiske profil, bygger på navnet Indigo. “Indigo” kommer fra setningen; “Innovativ og digitaliserende organisasjon”.  

Du kan se vår grafiske profil i sin helhet i vår designmanual.

Det jobbes med å innføre profilen på alle digitale flater, og det vil ta noe tid før profilen er helt implementert.   

Hva vil endringen bety for meg som ansatt? 

Et sterkere samarbeid og ny organisasjonsmodell, betyr bedre og tryggere løsninger. Denne endringen vil forhåpentligvis merkes positivt ute blant de ansatte. Rent praktisk vil endringen medføre at du vil se og høre navnet “Indigo” og “Indigo IKT” på de stedene du vanligvis ser og hører navnet “HIKT” og “Hedmark IKT”.  

Vi gleder oss til fremtiden, og vi er glade for at vi går den imøte sammen!