AI-generert bilde.

«M365 – digital suksess» – Høsten er i anmarsj

Høsten står for døren og vil komme fort nå. Det vil i løpet av høsten bli satt fokus på resultatet av brukerundersøkelsen, prosessen «train the trainer», samt kompetanseheving av kommunens ansatte på bruken av M365.

Hovedprosjektet som i all hovedsak omhandler brukeradopsjon, hadde oppstart helt i slutten av Q1. I Q2 jobbet prosjektet med å få formidlet ut hva prosjektet ønsket å oppnå, samt de endringene rundt samhandling, kommunikasjon og fillagring som prosjektet vil få gjennomført. Det har vært viktig å jobbe tett sammen med kommunene innføringsansvarlige for å få på plass riktige ressurser, samt veikart og prosedyrer.

De innføringsansvarlig er samarbeidskommunenes hovedrepresentant inn i prosjektet «M365 – Digital suksess». De har en koordinerende- og støttefunksjonsrolle i prosjektet, samt en viktig rolle på å utarbeide nye rutiner, prosesser og bistå suksesspådriverne i å få endringene implementert gjennom opplæring. Innføringsansvarlige har vært ansvarlig for rekrutteringsprosessen av suksesspådriverne, som har vært omfattende og krevende men som nå ser ut til å være noenlunde på plass. Utover høsten vil det være stor fokus på opplæringen som skal foregå ute i kommunene av både suksesspådriverne og etter hvert også de ansatte.

Suksesspådriverne skal være en ressurs i arbeidet om å få opp brukeropplevelsen for de ansatte, samt stå for opplæringen ute i sine avdelingene/nærområdene i kommunene. De skal også være førstelinjen som de ansatte kan kontakte når det er noe de lurer på rundt Teams/OneDrive/Outlook/SharePoint. De vil være viktig støttespiller på å få opp bruken av M365 i deres avdeling/nærområde.

Vårt mål er å lære videre det å kombinere funksjoner fra flere Microsoft-produkter på en optimal måte. Som skal gjøre arbeidshverdagen lettere når det kommer til samhandling og samarbeide på tvers av medarbeidere og avdelinger, ved hjelp av chat og dokumentasjonsdeling, kommunikasjon internt og eksternt, samt fillagring som også kan deles med andre. Det er et ønsket at opplæringen av ansatte vi være med på å påvirker endring i arbeidsmønster for alle medarbeidere i kommunene.

«sammen skaper vi suksess»

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med IT-konsulentselskapet Skill AS og er organisert med en prosjektleder både hos dem og i Indigo IKT. 

Med vennlig hilsen

Prosjektgruppen